Завантажується...

Замовлення, оплата та отримання послуг

Договір публічної оферти

Загальні положення
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією «Relevant.Estate», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «Relevant.Estate» (далі -«Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Послуга» – це доступ до фіду оголошень одного міста;
«Інтернет-сайт – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
«Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується надавати доступ Покупцю до Послуги, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг на Інтернет-сайті, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем послуг на Інтернет-сайті;
самостійне оформлення Покупцем замовлення на Інтернет-сайті;
оплата Покупцем замовлення, оформленого на Інтернет-сайті;
надання доступу Покупцеві до його фіду на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку активну послугу, представлений на Інтернет-сайті.
4.2. Доступні терміни послуги: 1 місяць, 6 місяців, 12 місяців
Порядок оплати замовлення
5.3. Оплата здійснюється під час оформлення замовлення.

Умови надання доступу до послуги
6.1. Надання доступу до послуги починається після її сплати користувачем та активації послуги на сайті

Права та обов’язки сторін:
7.1. Продавець має право:
в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов’язаний:
своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
оформити замовлення в Інтернет-сайті;
оформити електронний договір;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
за зміст та правдивість наданої інформації та послуг за цим договором;
за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та активація послуги), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://relevant.estate/
9.2. Інтернет-сайт створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати послуги) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду послугу, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки послуги, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення
10.1 За запитом користувача, розірванні договору за ініциативи користувача та в інших випадках, передплата поверненню не підлягає.
10.2 Повернення коштів можливо у випадку припинення надання послуг порталом Relevant.Estate за заявкою користувача. Сума повернення вираховується за остаточним принципом за терміном обслуговування, що зашишився, з утриманням усіх комісій та виплат.

Термін дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”. 11.2. Продавецб мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.